Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường - Be Better Foundation

GIÚP ĐỠ TRẺ EM

MỤC TIÊU

TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH
ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG

Đây là mục tiêu chính và quan trọng nhất của Quỹ. “Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” có thể hiểu là gia cảnh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, người đồng bào dân tộc, hoặc mồ côi cha mẹ nhưng các em có ý chí, có khả năng học, có ước mơ muốn thay đổi cuộc đời trong tương lai. Việc giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bao gồm: 

Tùy theo từng trường hợp, Quỹ sẽ quyết định hỗ trợ ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.

DỰ ÁN ĐANG GIÚP ĐỠ

DỰ ÁN ĐÃ GIÚP ĐỠ

Liên Hệ