Báo cáo hoạt động - Be Better Foundation
Ngày đăng
Bài viết
Xem bài viết
18/07/2023
Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023
18/07/2023

Bản báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 này bao gồm: Tổng kết hoạt động của Quỹ Be Better và Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2023 – 30/6/2023.

Liên Hệ