báo cáo từ thiện - Be Better Foundation
Ngày đăng
Bài viết
Xem bài viết
18/07/2023
Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023
18/07/2023

Bản báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 này bao gồm: Tổng kết hoạt động của Quỹ Be Better và Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2023 – 30/6/2023.

18/04/2023
Báo cáo Quý I – 2023
18/04/2023

Bản báo cáo này bao gồm: Tổng kết hoạt động của Be Better và Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2023 - 31/3/2023.

Liên Hệ